بخشنامه جدید سازمان اداری استخدامی درباره یک همترازی جدید

اسامی پذیرفته شدگان آزمون طرح پزشک خانواده بهداشت محیط در مورخ ۹۶/۵/۲ دانشگاه علوم پزشکی زابل
بر اساس بحشنامه سازمان اداری و استخدامی، جایگاه سازمانی دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی مشخص شد. به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی بنابر ماده ۴ مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ضوابط تامین دستیاری ستادی دستگاههای اجرایی کشور و به استناد تبصره ۵ فصل دوم بخشنامه دستیاران مقامات […]

اسامی پذیرفته شدگان آزمون طرح پزشک خانواده بهداشت محیط در مورخ ۹۶/۵/۲ دانشگاه علوم پزشکی زابل