استخدام شرکت هواپیمایی پیام کیهان

اسامی نهایی پذیرفته شدگان سهمیه آزاد آزمون استخدام پیمانی
فرم استخدام – شرکت هواپیمایی پیام کیهان شرکت پیام کیهان به منظور گسترش فعالیت های خود، افراد باتجربه و متخصص را با توجه به دانش و توانمندی های مرتبط جذب مینماید . توجه داشته باشید که فرصت استخدام در “پیام کیهان” فقط مختص آقایــان میباشد . فرم استخدام

اسامی نهایی پذیرفته شدگان سهمیه آزاد آزمون استخدام پیمانی