استخدام دیوان محاسبات کشور در سال ۹۵

اخبار لحظه به لحظه استخدام آموزش و پرورش در سال ۹۶
در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟ سوالات رایج در آزمون های استخدامی دیوان محاسبات کشور در نظر دارد نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود از طریق آزمون کتبی ، مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت پیمانی از بین افراد بومی و ساکن استانها (به جز داوطلبین استخدام در تهران و ستاد) به شرح ذیل استخدام […]

اخبار لحظه به لحظه استخدام آموزش و پرورش در سال ۹۶