۱۰ ویژگی زنان کارآفرین موفق

کارآفرین موفقی که با بُز چندقلوزا میلیونر شد
در کشورهای ثروتمند، نرخ پایین رشد جمعیت به همراه پیر شدن جمعیت، دولت ها را به لزوم فعالیت اقتصادی زنان آگاه کرده است زیرا نیمی از جمعیت آن ها را زنان تشکیل می دهند و محروم شدن اقتصاد از توانایی های این قشر ضررهای فراوانی در پی خواهد داشت. در همین راستا دولت ها با […]

کارآفرین موفقی که با بُز چندقلوزا میلیونر شد