استخدام شرکت نورد و لوله اهواز

مناقصه تامین نیرو انسانی به میزان ۵۴۰ نفر در شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
استخدام شرکت نورد و لوله اهواز

مناقصه تامین نیرو انسانی به میزان ۵۴۰ نفر در شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان