آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی

مصوبه جدید دولت برای بازخرید و بازنشستگی کارمندان مازاد/دستگاه‌ها اموال مازاد را بفروشند
آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی   لینک اطلاعیه و ثبت نام

مصوبه جدید دولت برای بازخرید و بازنشستگی کارمندان مازاد/دستگاه‌ها اموال مازاد را بفروشند