استخدام شرکت سامانه الکترونیک انصار

فراخوان جذب ۲۰ عضو هیات علمی در دانشگاه صنعتی دزفول
شرایط عمومی استخدام • معتقد به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور؛ • التزام به قانون اساسی و سایر قوانین موضوعۀ جمهوری اسلامی ایران؛ • رعایت شئونات اسلامی و حجاب در محیط کار؛ • نداشتن سابقۀ همکاری و عضویت در سایر گروه‎های غیرقانونی؛ • نداشتن اعتیاد به مواد مخدر؛ • نداشتن سوء پیشینۀ […]

فراخوان جذب ۲۰ عضو هیات علمی در دانشگاه صنعتی دزفول