استخدام ۷ ردیف شغلی درشرکت مهندسین مشاور پولاد

شرایط تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی آموزش و پرورش
شرکت مهندسین مشاور پولاد در نظر دارد تعداد محدودی همکار در رشته های زیر با حداقل ۱۰ سال سابقه کار مرتبط در تهران ،  استخدام کند. ردیف عنوان شغلی ۱ کارشناس مکانیک ۲ کارشناس پروسس ۳ کارشناس برق و ابزار دقیق ۴ کارشناس سازه ۵ کارشناس معماری ۶ کارشناس IT ۷ کارشناس صنایع خواهشمند است […]

شرایط تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی آموزش و پرورش