اعلام نتایج نهایی فراخوان مراکز بهداشتی و درمانی حاشیه شهر مشهد و شهرستان ها بهمن ۱۳۹۵

سازمان امور استخدامی مجوز جذب پرستار را نمی دهد/ وزارت بهداشت لایحه جذب پرستار را به مجلس ارائه کند
اعلام نتایج نهایی فراخوان مراکز بهداشتی و درمانی حاشیه شهر مشهد و شهرستان ها بهمن ۱۳۹۵ لینک

سازمان امور استخدامی مجوز جذب پرستار را نمی دهد/ وزارت بهداشت لایحه جذب پرستار را به مجلس ارائه کند