جذب هیات علمی رسمی در دانشگاه صنعتی ارومیه

دریافت مجوز جذب نیروی انسانی برای مراکز فرهنگی‌هنری کانون
جذب هیات علمی رسمی در دانشگاه صنعتی ارومیه دانشگاه صنعتی ارومیه در ۱۴ رشته دانشجوی خارجی پذیرش کرده و در این راستا از انتقال اعضای هیات علمی رسمی سایر دانشگاه ها جهت مشارکت در این عرصه استقبال می کند. به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی ارومیه در راستای افزایش تعاملات بین المللی و بهره گیری […]

دریافت مجوز جذب نیروی انسانی برای مراکز فرهنگی‌هنری کانون