استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایران

جذب هیات علمی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه علوم پزشکی ایران به منظور تامین برخی نیازهای نیروی انسانی خود در برهه های زمانی مختلف ، در نظر دارد متقاضیان همکاری با این دانشگاه راازطریق سامانه ای با عنوان ” همکاری با دانشگاه ” جمع آوری نموده و حسب مورد ، درصورت وجودمجوزهای بکارگیری نیرو از میان آنها از طریق فراخوان ، برگزاری […]

جذب هیات علمی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی