استخدام بیمارستان خصوصی میلاد فردا (شهر ارومیه)

بکارگیری نیرو بدون درنظرگرفتن قانون در شهرداری یاسوج
بیمارستان خصوصی میلاد فردا (شهر ارومیه) در نظر دارد نسبت به شناسایی و بکارگیری نیروهای بهداشتی و درمانی مورد نیاز خود اقدام نماید. لذا متقاضیان محترم می توانند اطلاعات درخواستی ذیل را با توجه به شرایط عمومی و خصوصی بکارگیری تکمیل و جهت بررسی ارسال نمایند. فرم درخواست همکاری

بکارگیری نیرو بدون درنظرگرفتن قانون در شهرداری یاسوج