مصوبه جدید دولت برای بازخرید و بازنشستگی کارمندان مازاد/دستگاه‌ها اموال مازاد را بفروشند

بانک پارسیان ۱۵۰ شعبه جدید می‌زند
با مصوبه جدید دولت، دستگاه های اجرایی که در بودجه مصوب امسال آنها برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی اعتبار مربوط پیش بینی نشده، می توانند از منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد برای این منظور استفاده کنند.   اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی بند […]

بانک پارسیان ۱۵۰ شعبه جدید می‌زند