اولتیماتوم صریح مدیرعامل هلدینگ نفتی شستا / بکارگیری نیروهای سببی و نسبی ممنوع است

اطلاعیه جذب هیات علمی در دانشکده فنی فومن دانشگاه تهران
پیوندی در خصوص ممنوعیت بکارگیری نیروهای وابسته نسبی و سببی با پرسنل و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکتهای تابعه اولتیماتوم داد و گفت: پرداخت هرگونه وجه تحت این عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال و منابع سازمان است. به گزارش ایلنا، محمد حسن پیوندی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی […]

اطلاعیه جذب هیات علمی در دانشکده فنی فومن دانشگاه تهران