قابل توجه پذیرفته شدگان رشته شغلی پرستاران و ماما یی ازمون ۲۱ / ۸ / ۹۵

اطلاعیه جذب نیروی امریه
  قابل توجه پذیرفته شدگان رشته شغلی پرستاران و ماما یی ازمون ۲۱ / ۸ / ۹۵ فایل اسامی پرستاری  فایل اسامی مامایی پذیرفته شدگان محترم می توانند با در دست داشتن مدارک ذیل ظرف مدت یکهفته از تاریخ ۱۷ /۵ /۹۶ روز سه شنبه جهت تکمیل پرونده استخدامی به هسته گزینش دانشگاه به نشانی […]

اطلاعیه جذب نیروی امریه