شرکت های تامین نیروی شهرداری کرج تعیین تکلیف شوند

اشتغالزایی ٩٠هزار نفری در قالب طرح تولید پوشاک در روستاها
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و آموزش عمومی شورای اسلامی شهر کرج خواستار تعیین تکلیف و شفاف سازی شرکت های تامین نیروی شهرداری کرج و وضعیت نیروهایانسانی آن شد. ، اکبر سلیم نژاد با تاکید بر حذف واسطه ها در بکار گیری نیروهای شهرداری اظهار داشت: باید مشخص شود، شهرداری کرج دارای چه تعداد نیروی […]

اشتغالزایی ٩٠هزار نفری در قالب طرح تولید پوشاک در روستاها