آگهی پذیرش نیروی کارشناس پرستاری جهت مراکزبهداشتی درمانی تحت پوشش بیمه روستائی استهبان

استخدام ۹ ردیف شغلی در شرکت دژپاد / تهران
شبکه بهداشت ودرمان استهبان درنظرداردبه منظورتکمیل نیروهای پزشک خانواده ازبین افراد واجد شرایط،جهت مرکزبهداشتی درمانی روستائی ، یک نیروی کارشناس پرستاری قراردادی، ازبین افراد بومی شهرستان درقالب طرح پزشک خانواده از طریق آزمون کتبی و در صورت نیاز انجام مصاحبه حضوری براساس شرایط ذیل پذیرش نماید لازم به ذکراست موارد قرارداد براساس دستورالعمل برنامه پزشک […]

استخدام ۹ ردیف شغلی در شرکت دژپاد / تهران