اطلاعیه شماره (۶) آگهی مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ پذیرش نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

استخدام ۸۶ نفر نیرو در شرکت بازرگانی سینا بهداشت
اطلاعیه شماره (۶) آگهی مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمت از طریق بخش خصوصی (شرکتی) پیرو آگهی مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ و اطلاعیه های شماره ۱ ، ۲ ،۳ ،۴ ، ۵ و در سایه عنایات خداوند متعال و براساس برنامه های از پیش تعیین شده، آزمون پذیرش نیروی شرکتی در روز پنجشنبه مورخ […]

استخدام ۸۶ نفر نیرو در شرکت بازرگانی سینا بهداشت