شرایط مشروط به کارگیری بازنشستگان فرهنگی

استخدام یک شرکت عمرانی در خوزستان و ایلام
شرایط مشروط به کارگیری بازنشستگان فرهنگی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امکان استفاده از نیروی فرهنگی بازنشسته را نداریم، شرایط مشروط به کارگیری بازنشستگان فرهنگی را تشریح کرد. به گزارش مهر، حسین فرزانه درباره جبران کمبود نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش گفت: کمبود نیروی انسانی را […]

استخدام یک شرکت عمرانی در خوزستان و ایلام