استخدام شبکه دامپزشکی شهرستان نائین

استخدام گروه رهپاد
تامین یک نفر نیروی کاردان دامپزشکی در شبکه دامپزشکی شهرستان نائین به گزارش روابط عمومی نظام دامپزشکی استان ، اداره کل دامپزشکی جهت تامین نیروی انسانی خود در شهرستان نائین احتیاج به یک نفر نیروی کاردان دامپزشکی دارد لذا افراد متقاضی که دارای مدرک مذکور بوده و مایل به گذراندن طرح نیروی انسانی خود در […]

استخدام گروه رهپاد