استخدام ۲۶ ردیف شغلی در یک شرکت فعال در حوزه نفت و گاز

استخدام کارشناس حسابداری،کارشناس تولید(زیست شناسی،بیوتکنولوژی)
استخدام ۲۶ ردیف شغلی در یک شرکت فعال در حوزه نفت و گاز استخدام ۲۶ ردیف شغلی در یک شرکت فعال در حوزه نفت و گاز

استخدام کارشناس حسابداری،کارشناس تولید(زیست شناسی،بیوتکنولوژی)