استخدام گروه شکوفا

استخدام چند ردیف شغلی در چارگون
مدیر شعبه – شعبه یزد موزع – شعبه یزد ویزیتور – شعبه یزد انباردار – شعبه یزد راننده حمل – شعبه یزد مدیر شعبه سوپروایزر فروش (سرپرست) کارشناس توسعه ویزیتور مدیر شعبه – شعبه بوشهر سرپرست فروش (سوپروایزر) – شعبه شیراز ویزیتور – شعبه شیراز کارمند حسابداری – شعبه شیراز منشی فروش – شعبه شیراز […]

استخدام چند ردیف شغلی در چارگون