استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

استخدام پیمانی و پذیرش دانش آموز بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مجموعه مدد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران  در نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز خود به منظور تامین نیروی انسانی برای انجام وظایف و مسئولیتهای مشخص ، ۳۵ نفر از افراد واجدشرایط مرد را از طریق امتحان کتبی و مصاحبه شفاهی پس از طی مراحل گزینش به صورت قراردادی به شرح […]

استخدام پیمانی و پذیرش دانش آموز بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند