استخدام مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین

استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان
مجتمع آموزش عالی فنی  مهندسی اسفراین  در نظر دارد در چارچوب آئین نامه اعضای غیر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و براساس مجوز شماره ۵۶۸۱   دستور دهم صورتجلسه دومین نشست عادی هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی مورخ ۹۴/۰۴/۲۲ جهت تکمیل نیروی انسانی  مورد نیاز خود تعداد ۹   نفر با شرایط […]

استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان