اعلام شرایط استخدام پیمانی کارکنان قراردادی کار معین (دارای کارنامه قبولی ادواری) وزارت بهداشت

استخدام شرکت هواپیمایی میکاایر (در شرف تأسیس)
شرایط استخدام پیمانی کارکنان قراردادی کار معین (دارای کارنامه قبولی ادواری)

استخدام شرکت هواپیمایی میکاایر (در شرف تأسیس)