نتایج آزمون شرکت مارال پدیده منطقه آزاد ماکو

استخدام شرکت مهندسی قدس‏ نیرو
اسامی دعوت شدگان به مصاحبه که در آزمون حسابداری شرکت مارال پدیده با کسب امتیاز مربوطه حائز شرایط گردیده اند.   ردیف نام خانوادگی شماره ملی نمره آزمون روز مصاحبه ساعت ۱ زیبا نجف زاده ۲۷۹۰۰۷۱۰۴۷ ۵۶ ۳ شنبه ۰۹/۰۰ ۲ امیر اسدی قربانی ۲۸۰۲۸۲۳۲۸۰ ۵۵ ۳ شنبه ۰۹/۱۵ ۳ شهرام صفری ۱۵۸۳۴۸۸۵۴۵ ۵۱ ۳ […]

استخدام شرکت مهندسی قدس‏ نیرو