استخدام در شرکت طبیعت زنده (سینره)

استخدام شرکت مهندسی تالیران
شرایط و ضوابط استخدام کلیه افراد متقاضی استخدام در شرکت طبیعت زنده (سینره) می بایست ضمن ثبت صحیح اطلاعات خود در این سامانه حائز شرایط ذیل نیز باشند، بدیهی است اطلاعات ثبت شده در این سامانه ملاک استخدام نخواهد بود و در صورت صلاحدید واحد منابع انسانی این شرکت متقاضیان می بایست جلسات مصاحبه تخصصی […]

استخدام شرکت مهندسی تالیران