استخدام شرکت نگهداشت کاران

استخدام شرکت مهندسی اهرام
شرکت نگهداشت کاران در خراسان شمالی در نظر دارد نیروی انسانی مورد نیاز خود با شرایط ذیل جهت کار در کارگاه پتروشیمی جذب نماید: ردیف تخصص شرایط ۱ نجار فقط آقا، بومی  استان خراسان شمالی در سطح دیپلم (کلیه رشته های و گرایش ها و با معدل حداقل ۱۲) با شرایط سنی ۷۰/۰۱/۰۱ به بعد […]

استخدام شرکت مهندسی اهرام