شرایط جدید استخدامی آموزش و پرورش منتشر شد

استخدام شرکت مهندسین مشاور در استان ایلام و تهران
شرایط جدید استخدامی آموزش و پرورش منتشر شد وزارت آموزش و پروش شرایط پذیرش دانشجو در رشته‌های مورد نیاز این وزارت‌خانه در دفترچه آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور منتشر کرد. مهم‌ترین شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجو در رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش مندرج در دفترچه شماره (۲) راهنمای انتخاب رشته در آزمون سراسری […]

استخدام شرکت مهندسین مشاور در استان ایلام و تهران