استخدام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

استخدام شرکت طلایه داران بازار هدف
دعوت به همکاری پزشکان عمومی و متخصص رشته های مختلف در بیمارستان های تابعه دانشگاه روابط عمومی معاونت درمان: معاونت درمان دانشگاه به منظور تامین کادر درمانی بیمارستان های تابعه، به همکاری تعدادی پزشک عمومی و متخصص بصورت « عقد قرارداد کارانه » نیازمند می باشد. پزشکان متقاضی فعالیت بصورت قرارداد کارانه در بیمارستان های […]

استخدام شرکت طلایه داران بازار هدف