فراخوان جذب نیروی کارشناس یا کاردان مامایی در مرکز سلامت جامع شهری روستایی حسن آباد

استخدام شرکت داروسازی گلدارو در چند ردیف شغلی در اصفهان
فراخوان جذب نیروی کارشناس یا کاردان مامایی در مرکز سلامت جامع شهری روستایی حسن آباد     بسمه تعالی شبکه بهداشت و درمان شهرستان اقلید طبق فصل دوم ماده ۶ دستور العمل  نسخه ۱۷ پزشک خانواده روستایی در نظر دارد جهت تکمیل کادر درمانی بهداشتی خود از طریق آزمون کتبی و مصاحبه، یک نفر کارشناس/کاردان […]

استخدام شرکت داروسازی گلدارو در چند ردیف شغلی در اصفهان