تامین نیروی انسانی شهرداری رفسنجان

استخدام شرکت خانه معماران معاصر ایران
آخرین مهلت دریافت پاکات: چهارشنبه, ۲۵ مرداد, ۱۳۹۶ آخرین مهلت ارسال پاکات: چهارشنبه, ۲۵ مرداد, ۱۳۹۶ آخرین مهلت بازگشایی پاکات: پنجشنبه, ۲۶ مرداد, ۱۳۹۶ توضیحات سند: شهرداری رفسنجان در نظر دارد به استناد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر، نسبت به تامین نیروی انسانی (اداری و خدماتی) از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از […]

استخدام شرکت خانه معماران معاصر ایران