اسامی پذیرفته شدگان آزمون طرح پزشک خانواده بهداشت محیط در مورخ ۹۶/۵/۲ دانشگاه علوم پزشکی زابل

استخدام شرکت تولیدی صنعتی پاکشوما
اسامی پذیرفته شدگان آزمون طرح پزشک خانواده بهداشت محیط در مورخ۹۶/۵/۲ ۱..حمیده نوری دلارامی ۲..مریم تنهاپیرزاده ۳..داود معتمدی زاده ۴..محبوبه نجاری ۵..حدیث جهانتیغ ۶..راضیه ساربانی افراد فوق جهت انجام مراحل بعدی استخدام در اسرع وقت به واحد گسترش شبکه معاونت بهداشتی واقع در خیابان آیت ا… طالقانی زابل (نبش طالقانی ۲۶) مراجعه فرمایند روابط عمومی […]

استخدام شرکت تولیدی صنعتی پاکشوما