پرداخت حقوق ۳۱۰ هزار تومانی به کارورزان از تیر

استخدام شرکت تأمین برق و آب ایران
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون از آغار رسمی طرح کارورزی از تیرماه خبر داد و گفت: کارورزان برای حضور در دوره کارورزی حدود ۳۱۰ هزار تومان دریافت می کنند و مشمول بیمه مسئولیت مدنی می شوند. عیسی منصوری با اشاره به اینکه طرح کارورزی بخشی از یک بسته اجرایی است، گفت: امیدواریم از هفته […]

استخدام شرکت تأمین برق و آب ایران