استخدام دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز شهید محلاتی

استخدام شرکت آفتاب مهرپرداز
نظر به رویکرد دانشگاه جامع علمی کاربردی در پذیرش و جذب متقاضیان تدریس به صورت متمرکز، به اطلاع آن دسته از اساتیدی که متقاضی تدرییس در مرکز شهید محلاتی می باشند می رساند جهت ثبت نام به سامانه آموزشی سجاد لینک «ثبت و ویرایش درخواست تدریس» به نشانی آدرس مرکز  sm-uast.ir  و یا www.uast.ac.ir مراجعه […]

استخدام شرکت آفتاب مهرپرداز