آگهی آموزش نیرو در مشاغل ریلی

استخدام شانزده رده شغلی در شرکت کنسرسیوم امید پارس
آگهی آموزش نیرو در مشاغل ریلی ثبت نام آگهی آموزش نیرو در مشاغل ریلی – ثبت نام و ویرایش تا روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ تا ساعت ۱۷ شرکت رادگسترمحاسب در نظرداردبه منظور تربیت وآموزش کادرموردنظر شبکه ریلی از بین متقاضیان مردواجد شرایط در مشاغل لکوموتیوران، متصدی ترافیک و سوزنبان از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه […]

استخدام شانزده رده شغلی در شرکت کنسرسیوم امید پارس