اطلاعیه تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی مورخه ۲۱/۰۸/۹۵ دانشگاه علوم پزشکی تبریز

استخدام سه ردیف شغلی در خراسان رضوی
اطلاعیه استخدامی شماره    ( خیلی مهم )   بدینوسیله از شرکت کنندگان آزمون استخدامی مورخه ۲۱/۰۸/۹۵ سازمان سنجش آموزش کشور که اسامی آنها در ذیل درج شده است تقاضا دارد جهت بررسی تکمیل ظرفیت در رشته شغل و محل جغرافیائی پرستاری – تبریز مدارک استخدامی خود برابر مفاد آگهی استخدامی را شخصا” به مدیریت منابع انسانی […]

استخدام سه ردیف شغلی در خراسان رضوی