جذب هیات علمی ضریب کا دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شیراز

استخدام در شرکت همراه سرویس خاورمیانه
جذب هیات علمی ضریب کا یا قراردادی برای مراکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شیراز ۱۳۹۶-۳-۶ نظر به اهداف مراکز تحقیقات مبنی بر گسترش فعالیت های تحقیقاتی و بنا بر مصوبه کارگروه صلاحیت علمی اعضای هیات علمی مراکز تحقیقاتی دانشگاه ، به اطلاع می رساند که مراکز زیر متقاضی جذب هیات علمی پژوهشی ضریب […]

استخدام در شرکت همراه سرویس خاورمیانه