استخدام دانشگاه علوم پزشکی لرستان

استخدام در شرکت داروسازی
آگهی پذیرش بهورز استخدام قراردادی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی لرستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در واحدهای تحت پوشش خود طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی وتخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی در نظر دارد با توجه به تبصره ۶ ماده ۳۴ آئین نامه اداری ،استخدامی و تشکیلاتی […]

استخدام در شرکت داروسازی