استخدام در شرکت پیمانکاری مشهد

استخدام در بنیاد علمی فرهنگی آموزش شیراز
یک شرکت پیمانکاری به منظور تأمین نیروی مهندسی و خدماتی خود جهت پروژه های در مشهد به شرح ذیل استخدام می نماید: ردیف سمت رشته سابقه تعداد ۱ مدیر پروژه عمران ۱۵ سال ۱ ۲ سرپرست کارگاه عمران ۱۰ سال ۱ ۳ سرپرست دفتر فنی عمران ۸ سال ۱ ۴ سرپرست اجرا عمران ۸ سال […]

استخدام در بنیاد علمی فرهنگی آموزش شیراز