استخدام سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (خبر جدید)
استخدام سازمان نظام مهندسی کشاورزی خبر ۱۷ آبان ۹۶ – استخدام سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان شمالی سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان شمالی در نظر دارد با همکاری مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی (براساس نامه شماره ۱۰۶/۰۳۰۸۲۸ مورخه ۹۶/۸/۱۱ مدیر یت حفظ نباتات ) از بین اعضای واجد شرایط ، تعدادی کارشناس را پس […]

استخدام دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (خبر جدید)