استخدام شرکت مجتمع صنعتی اسفراین

استخدام دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد ۲۰ نفر نیروی انسانی مورد نیاز را در مقطع کارشناسی / کارشناسی ارشد به شرح جدول ذیل و از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی، روانشناختی و گزینش به صورت قراردادی از استان خراسان شمالی جذب نماید. افرادی که متقاضی شرکت در آزمون می باشند، می توانند برای […]

استخدام دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل