استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت

استخدام بیش از ۳هزار نیروی قراردادی در دانشکده های فنی و حرفه ای کشور
اطلاعیه آگهی پذیرش بهورز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت دراجرای مجوز شماره ۷۳۶۱/۲۰۹/د مورخ ۱۰/۱۲/۹۴ معاونت محترم توسعه و مدیریت و منابع وزارت متبوع و از  محل مجوز استخدامی شماره۳۸۶۷۰ مورخ ۱۸/۰۳/۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربرای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت پوشش طبق مفاد دستور العمل […]

استخدام بیش از ۳هزار نیروی قراردادی در دانشکده های فنی و حرفه ای کشور