استخدام شبکه بهداشت و درمان قرچکِ تهران

استخدام استخدام برنامه نویسPHPدرگسترش ارتباط پارس در تهران،البرز
شبکه بهداشت و درمان قرچکِ تهران جهت کار در پایگاه اورژانس ۱۱۵ استخدام می نماید. ردیف عنوان شغل ۱ کارشناس پرستاری ۲ کاردان مدارک فوریت های پزشکی – بیهوشی و اتاق عمل درس : قرچک تلفن : ۳۶۱۶۴۸۷۲ منبع: نیازمندی های همشهری تهران

استخدام استخدام برنامه نویسPHPدرگسترش ارتباط پارس در تهران،البرز