انتشار دفترچه راهنمای شرکت در فراخوان جذب اعضای هیأت علمی شهریور ۹۶

اسامی پذیرفته شدگان فراخوان جذب نیرو برای دانشکده علوم پزشکی مراغه
“دفترچه راهنمای شرکت در فراخوان جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی” به متقاضیان توصیه می شود قبل از ثبت نام فراخوان مطالب این دفترچه راهنما را با دقت بخوانند تا در زمان فراخوان با مشکلی مواجه نشوند.  دفترچه راهنمای شرکت در فراخوان جذب اعضای هیأت علمی

اسامی پذیرفته شدگان فراخوان جذب نیرو برای دانشکده علوم پزشکی مراغه