استخدام شرکت عظیم خودرو

اسامی تکمیل ظرفیت آزمون استخدام پیمانی ۹۵/۸/۲۱ – رشته های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران
استخدام شرکت عظیم خودرو دانلود فایل استخدامی فرم استخدامی

اسامی تکمیل ظرفیت آزمون استخدام پیمانی ۹۵/۸/۲۱ – رشته های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران