استخدام دانشکده علوم پزشکی مراغه

اخبار دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۹۶ (کلیه اخبار)
موسسه کارآفرینان آوا سلامت درنظردارد ۲۹ نفر افراد واجد شرایط در عنوان شغلی مشخص را ازطریق برگزاری آزمون کتبی عمومی و تخصصی و آزمون عملی طبق مفاد این آگهی پس ازطی مراحل گزینشی به صورت شرکتی برای خدمت در واحدهای زیرمجموعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه به کار گیری نماید. جدول مشاغل […]

اخبار دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۹۶ (کلیه اخبار)