مناقصه تأمین نیروی انسانی ۶۵ نفری کارگاه سد و نیروگاه رودبار لرستان

آگهی تربیت مهماندار هوائی مرکز آموزشهای هوایی هما
مناقصه تأمین نیروی انسانی کارگاه سد و نیروگاه رودبار لرستان   مهلت تحویل اسناد تکمیل شده تا ساعت ۱۴ روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ دارای مجوز از وزارت کار و امور اجتماعی طرح رودبار لرستان خانم گنج خانی ۲۷۸۲۲۵۲۰-۰۲۱ و ۲۷۸۲۲۵۵۴-۰۲۱ تهران- بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار، شماره ۳- شرکت توسعه منابع آب و نیروی […]

آگهی تربیت مهماندار هوائی مرکز آموزشهای هوایی هما